top of page

פנסיה חובה לעצמאים

החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת

התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 על עצמאים להפקיד לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק.

תקציר:

  • החוק מחייב שיעור מינימאלי להפקדה, אך ניתן להגדיל את ההפקדה ולקבל בעדה הטבות מס.

  • נוסף, חלק מהכסף ניתן למשיכה במקרה של סגירת עסק, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

  • לצד החובה להפקיד לחיסכון פנסיוני, ועל מנת להגדיל את ההכנסה הפנויה של העצמאים, הופחתו דמי הביטוח הלאומי בצורה דיפרנציאלית עבור כל העצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה מ-21,000 ₪, וכן ניתנו הטבות נוספות.

  • אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי חוק תגרור קנס בסך 500 ₪ עבור אי-הפקדה כנדרש בגין שנת 2018 ואילך. קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.

חובת ההפקדה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשתי מדרגות מצטברות:

מדרגה ראשונה – עבור חלק ההכנסה חודשית עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 4.45%.

מדרגה שנייה – עבור חלק ההכנסה החודשית שהינו מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, קיימת חובת הפקדה לקופת גמל בשיעור של 12.55%.​

כמה להפקיד

כלקוח של ש.י.א שירותי חשבונאות, אנא פנה למשרד ותאם פגישה בכדי לקבל מידע מהו המינימום הנדרש להפקדה, בהתאם לתחזית שנבנה יחד, מה החסכון במיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי), ובסוף הפגישה קבל מסמך עם המלצה להפקדה והחסכון במס במידה ותפעל על פי ההמלצה, במעמד בניית התחזית אנו נחשב ונבדוק עבורך גם את ההמלצה למקדמות לביטוח לאומי ומס הכנסה.

האם אוכל למשוך כספים לפני הפנסיה

אפשרות משיכה במצב של סגירת עסק – במסגרת החקיקה הוגדר ששליש מהסכום שיופקד לחיסכון פנסיוני (עד לתקרה הקבועה בחוק) יישמר עבור סיוע במצבי אבטלה. סכום זה ניתן יהיה למשיכה במצב של סגירת עסק באופן פטור ממס, בכפוף להוראות הקבועות בחוק ולפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005. כמובן שבמידה ועצמאי ייבחר שלא למשוך סכום זה, הוא יתווסף לקצבת הפנסיה.


כיצד להתחיל

על העצמאי למנות יועץ פנסיוני כדי לתכנן את הפקדת הכספים וחלוקתם למרכיבים השונים, לחילופין ניתן לפנות ישירות לקופה ולבצע זאת מולם.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page