• Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • YouTube Social Icon

תזכורת - עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016

June 14, 2016

 


עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016 בנושאי שכר:

 

 • שכר המינימום יעלה מ- 25 ל- 25.94 ש"ח (מ4,650 ל 4,825ש"ח).

 • יתוקן ימי החופשה לעובדים של עד וותק של 4 שנים כך:

מי שעובד 5 ימים בשבוע:
זכאי ל 11 ימים במקום 10

מי שעובד 6 ימים בשבוע:
זכאי ל 13 ימים במקום 12

​(ביום 1.1.17 תעודכן שוב הצבירה תגדל ביום נוסף, דהיינו: לעובד 5 ימי עבודה בשבוע: מ11 ל 12, ולעובד 6 ימי עבודה בשבוע: מ13 ל 14).

 

 • יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה כדלהלן:

  חלק העובד: מ5.5% ל 5.75% (מ1.1.17: יעלה ל 6%).
  חלק המעסיק: מ-6% ל 6.25% (מ 1.1.17- יעלה ל6.5%).

 

הערה חשובה-

גם מי שמשלם כיום פנסיה מטיבה, חייב להגדיל את האחוזים כדלעיל, היות וכעת כל רכיב יבדק עצמאית ולא לפי סיכום הרכיבים.

יודגש, בפוליסה שבה יש גם א.כ.ע.- הוא יכלל בתוך האחוזים של תגמולי מעסיק, כלומר: גמל מעסיק+א.כ.ע לא יפחת מ6.25%, אך לא יעלה על 7.5% (מ1.1.17- לא יפחת מ6.5%),
ולפיכך, יתכן מצב בו בחלק המעסיק לא יחול שום שינוי, אם למשל א.כ.ע. הינו בשיעור של 1.25% ומעלה (ומ1.1.17 בשיעור של1.5% ומעלה).

במרכיב הפיצויים לא יחול שום שינוי והוא ימשיך לעמוד על *6% (ועל 8.33% למי שכבר מופרש מלא כפנסיה מטיבה, על אף שאחוזי התגמולים גדלים).
 

Please reload

Featured Posts

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

June 8, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square